דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הסכם התקשרות +yes

תנאי התקשרות כלליים

1. כללי

1.1. הסכם זה ("ההסכם") מסדיר את תנאי ההתקשרות בינך ("המנוי") לבין די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ ("החברה") בקשר לשימוש באפליקציית yes כהגדרתה להלן ("האפליקציה" או "אפליקציית yes").

1.2. בהצטרפותך, אתה מסכים לתנאי ההתקשרות המפורטים להלן באמצעות אישורם באיזו מהדרכים אותן תאפשר החברה, לרבות במסגרת התקנת האפליקציה, חתימה בכתב, דואר אלקטרוני, אינטרנט, שיחה מוקלטת, או בכל דרך אחרת שתציע החברה מעת לעת.


1.3. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירוש ההסכם.

1.4. הוראות ההסכם כתובות בלשון זכר לשם נוחות בלבד ומתייחסות לשני המינים כאחד.

1.5. ההסכם חל בנוסף לכל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בינך לבין החברה בקשר לשירותים אחרים אותם מציעה או תציע לך החברה.

2. אפליקציית yes

2.1. כללי – המינוי לאפליקציה מאפשר למנוי לצפות בתכנים שונים ("תכנים") ובכלל זאת לצפות בערוצי שידור שונים ("הערוצים")ובתכנים מסוימים לפי דרישה ("תכני VOD"), וכן מאפשר צפייה נדחית ושירותים נוספים, כפי שאלה יהיו מעת לעת, וזאת בהתאם למסלולים שתציע החברה מעת לעת.

2.2. השימוש באפליקציה מצריך עבור כל מכשיר חיבור לרשת האינטרנט (בין אם רשת סלולרית, קווית או אלחוטית). מהירות הגלישה המינימלית המומלצת על ידי החברה מצוינת באתר האינטרנט של החברה ("אתר האינטרנט"). ההתקשרות עם ספק תשתית וספק אינטרנט לצורך חיבור כאמור היא באחריות המנוי ועל חשבונו, ואינה חלק מהסכם זה.

2.3. האפליקציה עושה שימוש ברוחב הפס שעומד לרשות המנוי ואיכות הצפייה בתכנים מושפעת מרוחב הפס הזמין בכל עת. יתכן כי השימוש באפליקציה ישפיע על רוחב הפס שיוותר לשימושים נוספים שתבקש לעשות באינטרנט, וכן יתכן כי שימושים נוספים באינטרנט ישפיעו על השימוש באפליקציה ועל איכות הצפייה בתכנים.

2.4. לצורך שימוש מיטבי באפליקציה מומלץ להשתמש בחיבור אינטרנט קווי.

2.5. מתכונת השידורים והשירותים באפליקציה תפורט באתר האינטרנט והיא עשויה לכלול:

2.5.1. "חבילות תוכן".

2.5.1. "ערוצים יחידים".

2.5.3. שירותי צפייה בתשלום.

2.5.4. שירותים נוספים, בתשלום או שלא בתשלום, כפי שיוצעו מעת לעת.

2.6. החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את מתכונת השידורים, כולה או חלקה, לרבות להציע את השידורים ואת השירותים השונים בתשלום או שלא בתשלום. כמו כן, החברה תהיה רשאית לחייב רכישה של חבילת או חבילות תוכן מסויימות כתנאי לשימוש באפליקציה.

2.7. תוכל לבחור לקבל כל חבילת תוכן שתרצה בהתאם למדיניות המסלולים שתציע החברה מעת לעת, וכן ערוצים יחידים, שירותי צפייה בתשלום ושירותים נוספים מבין אלה הזמינים באמצעות האפליקציה. במקרה שתחליט להוסיף חבילות תוכן, ערוצים יחידים או כל שירות נוסף לאלה שהזמנת, עליך לפנות אל החברה, באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות באתר האינטרנט ("דרכי ההתקשרות"), והשינויים המבוקשים על ידך יבוצעו על ידי החברה תוך 3 ימי עבודה.

2.8. במקרה בו תרצה לבטל חבילות תוכן או ערוצים יחידים או שירותים שנרכשו בתשלום נפרד, עליך לפנות אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות והשינויים המבוקשים על ידך יבוצעו בהתאם למדיניות המסלולים באותו מועד, תוך 3 ימי עבודה.

2.9. החברה רשאית בכל עת, לקבוע את סוגי את השירותים הניתנים על ידה באמצעות האפליקציה ואת האפשרויות הכלולות בה, את סוגם, היקפם או מתכונתם, וכן לשנותם ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים, או הפסקתם (בין אם שירותי שידור ובין אם שירותים אחרים), וקביעת מגבלות או תנאים בקשר אליהם, לרבות בכל הנוגע לתכנים, ובכלל זאת הוספה, ביטול, הסרה או החלפה של (1) חבילות תוכן וכן הוספה של ערוצים חבילות תוכן או הסרה של ערוצים מחבילות תוכן, (2) ערוצים, (3) תכנים (לרבות תכני VOD) מעת לעת, וכן שינוי היקף שעות השידור וזמני תחילת וסיום שידורי כל ערוץ, ושינוי שירותי הצפייה הנדחית (לרבות אופן ומשך שמירת התכנים השמורים לצורך צפייה נדחית, וכן אופן מחיקת התכנים מרשימת התכנים השמורים לצורך צפייה נדחית).

2.10. החברה רשאית לבצע שינויים כאמור בסעיף ‎2.9 לעיל ללא הודעה מראש, למעט במקרים של ביטול שירות, חבילת תוכן או הסרת ערוץ, הנצרכים על ידך באופן קבוע במועד השינוי, שעליהם תודיע החברה 15 ימים מראש בהתאם לאמור בסעיף ‎8.8 להלן.

2.11. כלל השינויים המפורטים בסעיפים ‎2.9 ו- ‎2.10 לעיל, אינם מקימים לך זכות להפחתת התשלומים המשולמים על ידך לחברה או זכות לפיצוי כלשהו, מעבר להפסקת גביית תשלום בגין שירות שבוטל לחלוטין (להבדיל משירות ששונה או משינוי בערוץ או בתוכן הכלול בחבילת תוכן מסוימת) ולגביו שולם תשלום נפרד, אם שולם. אין באמור כדי לגרוע מזכותך לסיים את התקשרותך עם החברה בכל עת.

2.12. החברה רשאית לקבוע מגבלות צפייה בתכנים שונים, לרבות בחבילות תכנים או בערוצים (למשל מגבלת גיל, שעות צפייה, וכיוצא בזה). בנוסף, ייתכן כי ביום כיפור או במועדים אחרים (כגון ימי זיכרון, ימי חג ומועד וכיוצא באלה), לא יתאפשר שימוש באפליקציה או בחלק מהשירותים הכלולים בה (לרבות צפיה בחלק מהתכנים או בכולם), לרבות בדרך של איחוד שידורי ערוצים שונים, ולא תהיה זכאי להפחתת תשלום או לפיצוי כלשהו בשל כך.

2.13. ייתכן כי האפשרויות השונות הכלולות באפליקציה (כגון איכות הצפיה בתכנים K4 או כל טכנולוגית שידור אחרת), catchup, (צפייה נדחית) לא יהיו זמינות ביחס לכל הערוצים ולכל התכנים וכן ייתכנו הבדלים באפשרויות השונות, ובתכנים הזמינים לצפייה בין סוגי המכשירים התומכים השונים בהם עושה המנוי שימוש.

2.14. מכשירים תומכים

2.14.1. האפליקציה ניתנת להתקנה על גבי מכשירים שונים בהתאם לפירוט ברשימת סוגי ודגמי המכשירים וגרסאות מערכות ההפעלה התומכים באפליקציה המפורסמת באתר האינטרנט, אותם תהא החברה רשאית לעדכן מעת לעת ("המכשירים").

2.14.2. ייתכן כי תכנים ושירותים מסוימים הכלולים באפליקציה לא יהיו זמינים, באופן מלא או חלקי, בחלק מהמכשירים או מערכות ההפעלה.

2.14.3. באחריותך לוודא כי המכשירים שברשותך מאפשרים את השימוש באפליקציה. החברה רשאית להפסיק את תמיכתה במכשירים, במערכות הפעלה (או בגרסא שלהן) או בגרסאות מסוימות של האפליקציה, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, כדי להמשיך לעשות שימוש באפליקציה ייתכן שיהיה עליך להחליף את המכשירים, או לעדכן את מערכת ההפעלה או את האפליקציה.

2.14.4. החברה רשאית מעת לעת לשלוח עדכוני גרסה לאפליקציה, וכן להתנות את המשך השימוש באפליקציה בעדכון הגרסה שלה או באישור הסכם התקשרות מעודכן. בנוסף, החברה רשאית לבצע תפעול מרחוק לציוד.

2.14.5. ייתכן שלצורך השימוש באפליקציה או בחלק מהשירותים הכלולים בה תידרש לקיים חשבונות אצל צדדים שלישיים כגון Google, Apple ויצרני מכשירים מסויימים, בהתאם למכשירים שברשותך. ייתכן שללא קיום חשבונות כאמור לא תתאפשר לך גישה לתכנים או לשירותים מסוימים הכלולים באפליקציה. החברה אינה אחראית לחשבונות אלו, לפועולת ו/או רכישות שתבצע בהם, ואינה מספקת שירותי תמיכה בהם.

2.15. צפייה נדחית

2.15.1. תכנים מסוימים בחלק מהערוצים הכלולים באפליקציה ניתנים לסימון ולשמירה לצורך צפייה נדחית על ידך. רשימת הערוצים שמהם ניתן לשמור תכנים לצורך צפייה נדחית מפורסמת באתר האינטרנט והחברה רשאית לשנותה מעת לעת. לא ניתן לשמור תכני VOD, אולם ניתן לצרפם לרשימת התכנים המועדפים.

2.15.2. התכנים שיסומנו על ידך לצורך צפייה נדחית וכן התכנים שיצורפו לרשימת המועדפים שלך (שייקראו ביחד "התכנים השמורים") יישמרו בשרתים של החברה או של צדדים שלישיים עמם קשורה החברה, בארץ או בחו"ל ("שרתי האחסון").

2.15.3. לצורך שמירת התכנים תקצה לך החברה קיבולת מוגבלת על גבי שרתי האחסון ("נפח האחסון הבסיסי"). החברה תהיה רשאית להציע לך לשכור נפח אחסון נוסף בשרתי האחסון תמורת תשלום חודשי ("שטח האחסון בתשלום"), בהתאם לתנאים שיקבעו על ידה מעת לעת.

2.15.4. התכנים השמורים יהיו זמינים לצפייה למשך תקופות משתנות של עד שישה חודשים, או לתקופה אחרת שתתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

2.15.5. נפח האחסון הבסיסי ונפח האחסון בתשלום מפורסמים באתר האינטרנט. החברה רשאית לשנות מעת לעת את גודל נפח האחסון הבסיסי ונפח האחסון בתשלום.

2.15.6. הצפייה בתכנים השמורים מותנית בכך שבמועד הצפייה בתוכן: אתה בעל מינוי לאפליקציה; הערוץ שממנו נשמר התוכן כלול בחבילות התוכן המסופקות לך באותה עת; התוכן שנשמר כלול בקטלוג ה-VOD, הערוץ שממנו נשמר התוכן נמנה עם הערוצים שמהם ניתן לבצע שמירת תכנים באותה עת; התוכן טרם נמחק (על ידי המנוי או על ידי החברה). החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת תנאים אלה, תוך פירוט התנאים העדכניים באתר האינטרנט.

2.15.7. החברה רשאית לשמור את התכנים השמורים גם לאחר ביטול ערוץ מסוים או חבילת תוכן מסוימת על ידי המנוי, ולאפשר את זמינותם של תכנים שמורים אלה למנוי (בכפוף לתנאים המפורטים לעיל בנוגע לתכנים השמורים) אם ירכוש את הערוץ האמור או את חבילת התוכן האמורה במהלך פרק זמן מסוים שלאחר ביטולה כפי שתקבע החברה. בנוסף, החברה רשאית לשמור את התכנים השמורים גם לאחר ביטול המינוי לאפליקציה ולאפשר את זמינותם של תכנים אלה למנוי (בכפוף לתנאים המפורטים לעיל בנוגע לתכנים) אם המנוי יחזור להיות מנוי פעיל במהלך פרק זמן שלאחר ביטול המינוי כפי שתקבע החברה.

3. השימוש באפליקציה

3.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎2.14.1 לעיל, החברה רשאית לקבוע מגבלות על מספר המכשירים וסוג המכשירים ומערכות ההפעלה שניתן לעשות באמצעותם שימוש באפליקציה, ועל מספר המכשירים וסוג המכשירים שבהם ניתן לעשות שימוש בו זמנית באפליקציה. בנוסף, האפליקציה מוגבלת לשימוש באמצעות כתובת IP ישראלית. החברה תהיה רשאית לקבוע כי השימוש באפליקציה באמצעות מספר מכשירים הרשומים על אותו מנוי יתבצע כאשר הם מחוברים לרשת מקומית (LAN) אחת ומצויים באותם חצרים.

התנאים המלאים של המגבלות הנזכרות בסעיף זה מפורטים באתר האינטרנט, והחברה רשאית לשנותם ולקבוע מגבלות נוספות בכל עת.

3.2. אם תעשה שימוש באפליקציה שלא בהתאם לתנאים ולמגבלות האמורות לעיל, תהיה החברה רשאית לנתק אותך מהשירות ולגבות ממך תשלום לרבות עבור מינויים נוספים לשירותים ביחס לתקופה שבה עשית שימוש, או התרת לאחר לעשות שימוש, בניגוד לתנאים ולמגבלות אלה.

3.3. לכל אחד מהמכשירים שבהם תעשה שימוש תקצה החברה קוד אבטחה, אותו תוכל לשנות בכל עת ("הקוד"). הקוד יאפשר אישור, הפעלה או הגבלה של תכונות מסוימות כפי שיקבעו מעת לעת על ידי החברה, לרבות הגבלת הזמנת שירותי הצפייה בתשלום ו/או הגבלת הצפייה בתכנים מסוימים בהתאם לסיווגם (ככל שקיים סיווג כאמור), מכל אחד מהמכשירים כהגדרתם להלן. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה האחריות על צפייה בתכנים היא עליך בלבד, והחברה לא תהיה אחראית לצפייה בתכנים שאינם מתאימים לצופים בגיל מסוים, ולא תהיה בצפייה כאמור כדי להקים לך זכות לפיצוי כלשהו. החברה רשאית להתנות את המשך השימוש באפליקציה או קבלת שירותים מסוימים בהזנת הקוד ובאמצעי זיהוי נוספים אשר יתעדכנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

4. אספקת ציוד

4.1. כדי לעשות שימוש באפליקציה, עליך לבצע התקנה בביתך של ציוד (ציוד שקיים ברשותך או ציוד שבחרת לקבל מהחברה באחת הדרכים המפורטות בהסכם זה). הציוד יכול שיכלול, בין היתר, מזרים מדיה (סטרימר streamer), כבל חשמל, כבל HDMI, שלט וכל ציוד אחר שבאמצעותו ניתן לעשות שימוש באפליקציה כמפורט באתר החברה ("ציוד").

4.2. החברה רשאית להציע מגוון דרכים להזמנת ואספקת הציוד. בכלל זאת, החברה תהיה רשאית להציע לך את הציוד האמור במכירה, השכרה או השאלה או בכל דרך אחרת כפי שהחברה תקבע מעת לעת.

4.3. במקרה שבחרת לקבל ציוד מהחברה, תהיה החברה רשאית להציע התקנה באמצעות טכנאי וכן התקנה עצמית. החברה תהיה רשאית מעת לעת לחייב ביצוע התקנה רק באמצעות טכנאי.

4.4. במקרה שהתקנת הציוד תתבצע על ידי טכנאי מטעם החברה, מועד ההתקנה יתואם איתך מראש ("מועד ההתקנה"). התקנת הציוד כרוכה בתשלום כפי שייקבע במחירון החברה מעת לעת, או בהתאם למדיניות המסלולים שתנהיג החברה מעת לעת.

4.5. מועד ההתקנה יתואם איתך לאחר השלמת ההתקשרות לרבות עדכון אמצעי תשלום תקין, ובכפוף לכך שלא קיימת מניעה משפטית או טכנית לביצוע התקנה כאמור. ככל שאתה יודע על מניעה כאמור, אנא עדכן אותנו. אתה אחראי להשיג כל אישור צד שלישי הנדרש, ככל שנדרש, לצורך ביצוע התקנה.

4.6. התקנת הציוד בביתך, הכוללת פריסת כבלים ורישות של תשתית אינטרנט, תיעשה בתיאום איתך, אולם לא נוכל להתחייב להתקנה באופן מסויים (כגון תוואי מסוים של פריסת כבלים בבית). במקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את ההתקנה, עקב נסיבות שאינן תלויות בחברה, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בתשלום בגין ביקור סרק.

4.7. בגמר ההתקנה אנו נבקש את אישורך (או אישור נציג מטעמך) לאופן ההתקנה, לקבלת הציוד ולתקינות השירות.

4.8. במקרה שהתקנת הציוד שסופק לך על ידי החברה, לרבות חיבורו לרשת החשמל, לאינטרנט ולאמצעי הצפייה שלך (מסך, מקרן וכיו"ב), תתבצע על ידך, יש לבצעה בהתאם להוראות ההתקנה והוראות הבטיחות וההפעלה שיסופקו על ידי החברה.

5. אחריות לציוד שסופק לך על ידי החברה שלא באמצעות מכירה

5.1. אם הציוד שיותקן בביתך סופק לך מהחברה שלא בדרך של מכירה, הוא יישאר בבעלות החברה ("ציוד בבעלות החברה" אשר לשם הנוחות ייקרא בסעיפים ‎5 ו-‎6 להלן "הציוד").

5.2. יש לשמור על הציוד שהותקן בביתך ולנהוג בו בזהירות. אתה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם לציוד מכל סיבה שהיא, למעט תקלות מכניות או אלקטרוניות שמקורן בפגם בייצור בלבד.

5.3. עליך לפעול בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות ההפעלה, ובכלל זאת להימנע מלעשות שימוש בלתי סביר בציוד, להימנע מחיבור התקנים, קבצים או תוכנות הכוללים וירוסים וקודים עוינים מכל סוג שהוא, להימנע מלתקנו, לשנותו, לפתחו או להתיר לאחר לעשות כן, ולהימנע משינוי פרטים שהיצרן או החברה תכנתו בציוד.

5.4. אין להעביר את הציוד שסופק לך על ידי החברה לכתובת אחרת, שלא בתיאום ובהסכמת החברה.

5.5. עליך להודיע לנו מיד לאחר שיוודע לך על כל אובדן או נזק לציוד.

5.6. ככל שהציוד לא יושב לחברה בהתאם לאמור בסעיף ‎‎6 להלן, או במקרה שהציוד יינזק, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה מרטיבות, שברים, שריפה וגניבה, או במקרה של אובדן הציוד, כולו או חלק ממנו, תישא בעלויות התיקון שלו או החלפתו, על פי הקבוע במחירון החברה כפי שיהיה באותו מועד. החיוב על פי סעיף זה, יכול שייעשה באמצעות פרטי אמצעי התשלום שמסרת לחברה, בתקופת ההתקשרות ולאחריה, וזאת בכפוף לכל דין.

5.7. במקרים של תקלה מכנית או אלקטרונית בציוד שלא נגרמה בשל אחת או יותר מהנסיבות המתוארות בסעיף ‎5.6 לעיל, החברה תתקן או תחליף את הציוד, בהתאם לשיקול דעתה וללא עלות (למעט עלויות המפורטות במחירון כפי שיתעדכן מעת לעת), וזאת כל עוד אתה בעל מינוי פעיל.

5.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎12 להלן, בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק עקיף או ישיר שיגרם בשל תקלה בציוד, לרבות אובדן רווחים, אובדן תכנים שמורים ואובדן מידע.

6. השבת ציוד

6.1. השבת הציוד לחברה בסיום ההתקשרות תיעשה בתוך 30 ימים מיום סיום ההתקשרות ותתבצע באחת מהדרכים שתציע החברה מעת לעת לצורך השבת ציוד, כפי שיפורטו באתר האינטרנט ("הדרכים להשבת הציוד").

6.2. בנוסף, תהיה רשאי להחזיר את הציוד שלא במסגרת סיום התקשרותך עם החברה. במקרה זה, תחוייב בעלות השכירות היחסית עד למועד השבת הציוד, שתיעשה על ידך ועל חשבונך באחת מהדרכים שתציע החברה לצורך השבת הציוד.

6.3. הציוד יוחזר אל החברה כשהוא במצב תקין וראוי לשימוש, בכפוף לבלאי סביר.

הוראת סעיף זה ‎6 הינה תנאי מהותי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

7. ביטול הזמנה, ביטול המינוי או שינוי השירותים הכלולים בו

7.1. החברה רשאית לאפשר לך להפסיק את המינוי באופן זמני לתקופה שבין 30 ימים ל-120 ימים בכל פעם, ולא יותר מ-120 ימים בכל שנה קלנדארית ("הקפאה"), או לכל תקופה אחרת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. במקרה של הקפאה תהיה החברה רשאית לחייב אותך בגין דמי השכירות של המכשירים שברשותך (גם אם אלה הושאלו לך).

7.2. ביטול הזמנה של כל אחד מהשירותים הכלולים באפליקציה או במינוי, לרבות ביטול המינוי כולו ו/או הזמנה שעניינה שכירת, השאלת או רכישת הציוד תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. בכפוף להוראות הדין, ואלא אם נקבע אחרת, החברה תמלא אחר בקשתך לביטול המינוי או לשינוי או עדכון השירותים הכלולים בו בתוך 3 ימי עבודה מעת קבלת הבקשה ממך. עם ביטול המינוי או הפסקת שירות כלשהו תפסיק החברה לחייב אותך בגינם. לצורך ביטול המינוי או עדכון או הפסקת שירות החברה רשאית לדרוש ממך להזדהות באמצעות ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי המשמש לתשלום עבור המינוי, או בכל דרך אחרת.

7.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎2.8 לעיל, אתה רשאי בכל עת לבטל את המינוי לשירותי החברה באמצעות פנייה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות. בנוסף, אתה רשאי בכל עת לעדכן את השירותים הניתנים להוספה ולביטול ובכלל זאת להפסיק שירות הנצרך על ידך אשר בגינו נגבה תשלום נפרד. אי שימוש בשירותים או מחיקת האפליקציה אינם מהווים ביטול מינוי או הפסקת שירות כאמור.

7.4. אלא אם נקבע אחרת, במקרה של ביטול המינוי או הפסקת שירות המחויב על בסיס חודשי על ידי המנוי, תגבה החברה מהמנוי תמורה בהתאם לתקופה בה הוענק לו השירות. מתכונת החיוב היא על בסיס יממה קלנדרית, מחצות עד חצות (למשל, אם רכשת שירות מסוים המחויב על בסיס חודשי בשעה 9 בבוקר וביטלת אותו 3 שעות לאחר מכן, החברה רשאית לחייבך בתשלום עבור יום אחד; אם רכשת שירות מסוים בשעה 21:00 וביטלת אותו 4 שעות לאחר מכן, בשעה 1:00 למחרת, החברה רשאית לחייבך בתשלום עבור יומיים).

7.5. אם נקבע לשירות מסוים מחיר ליחידת זמן מסוימת, רשאית החברה לחייב אותך בהתאם למספר יחידות הזמן או חלק מהן שבהן הוענק לך השירות (למשל אם רכשת שירות מסוים המוצע במחיר יומי, כפי שזה יפורט במחירון, במתכונת חיוב של 24 שעות, וביטלת אותו 40 שעות לאחר מועד הרכישה, תחויב עבור 2 יחידות של השירות האמור).

7.6. החברה רשאית לחסום באופן זמני את גישתך לאפליקציה ולשירותים הכלולים בה, כולם או חלקם, או לנתקך מהם באופן קבוע או לנקוט כל צעד אחר על פי דין, בהודעה מוקדמת של 7 ימים (למעט במקרים המנויים בסעיף ‎7.7 להלן, שבגינם לא מחויבת החברה במתן הודעה מוקדמת), במקרים הבאים: (1) הפרת תנאי מתנאי הסכם זה; (2) אי תשלום בעד שירותים הניתנים למנוי לרבות מפאת קבלת סירוב לחיוב או מספר כרטיס אשראי תקול או שאינו בתוקף; (3) אי מסירת פרטי זיהוי נכונים על ידי המנוי.

7.7. החברה רשאית לחסום לאלתר וללא הודעה מוקדמת, באופן זמני או לנתק באופן קבוע, את גישת המנוי לאפליקציה או לשירותים הכלולים בה או לנקוט כל צעד אחר על פי דין, במקרים הבאים: (1) כאשר ההודעה המוקדמת עלולה לגרום לנזק לחברה או לצד שלישי כלשהו; (2) מעשה הונאה, פגיעה, היזק או שימוש בלתי מורשה או בלתי סביר בשירותים או קיומו של חשש סביר לכל אחד מאלה, לרבות הפרת סעיף 5.8 לעיל; (3) קיומה של מגבלה חוקית על המשך מתן השירות לרבות מגבלה שמקורה בצו של ערכאה שיפוטית או בהוראה של רשות מוסמכת או בהימנעות ממתן היתר או רישיון; (4) הפרה של ההסכם שלא תוקנה תוך 7 ימים; (5) נקיטת הליכי חדלות פירעון כלשהם כנגד המנוי; (6) לצרכי תחזוקה טכנית או שדרוג המערכת.

8. תעריפים ותשלום

8.1. דמי המנוי החודשיים וכן התמורה עבור כל שירות אחר שיוצע בתשלום על ידי החברה, לרבות בגין דמי שכירות בגין ציוד שהושכר לך, ערוצים יחידים וחבילות תוכן נוספות, תשלומים בגין ציוד, התקנה וכן כל תשלום אחר, ישולמו על ידך מידי חודש בחודשו עבור החודש שחלף, בהתאם למחירים הקבועים במחירון, או בהתאם למדיניות המסלולים שתציע החברה כפי שתתעדכן מעת לעת.

8.2. הזמנת שירות מסוים אינה מוגבלת לפרק זמן מסויים, והחיוב בגין כל שירות יימשך עד לביטול השירות (על ידך או החברה). על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להציע גם שירותים שתנתן לגביהם אפשרות של הזמנה לפרק זמן מסוים מראש.

8.3. החיוב עבור התוכן הכלול במינוי יחל במועד ההתחברות הראשוני לאפליקציה, או במועד השלמת ההתקנה, המוקדם מביניהם. החיוב בגין הציוד המושכר במינוי, ככל שקיים ציוד כאמור, יחל במועד ההתקנה ככל שבוצעה על ידי החברה או מי מטעמה. ככל שתתאפשר התקנה עצמית של ציוד של החברה, תחילת החיוב תהיה בהתאם למפורט באתר האינטרנט.

8.4. בכל מועד בו תבצע שינוי כאמור בסעיף ‎7.2 לעיל, השינוי (לרבות תחילת חיוב בגין הוספת שירות) ייכנס לתוקף החל ממועד ביצוע השינוי בפועל.

8.5. תחויב בתשלום עבור כל שירות שהוזמן על ידך גם אם לא תעשה או לא תוכל לעשות שימוש במלוא השירותים הכלולים במינוי, לרבות במקרה שבו אין בידך מכשירים לשימוש באפליקציה. התיעוד המופיע במערכות החברה ישמש ראייה בנוגע לשירותים אשר נצרכו על ידך ולתשלומים אשר בהם תחויב עבור שירותים אלה. בכל מקרה, אי שימוש בשירות שהוזמן על ידך לא יקים לך זכות לפיצוי או החזר תשלום ששולם על ידך בגינו.

8.6. מידי חודש יישלח לכתובת שמסרת (או לכתובת הדואר האלקטרוני) החשבון החודשי בגין המינוי. ניתן לצפות בחשבון החודשי גם באמצעות אתר האינטרנט ובדרכים נוספות אותן רשאית החברה להציע מעת לעת.

8.7. פרטי אמצעי התשלום שמסרת במהלך ההתקשרות עם החברה ישמשו לצורך גביית תשלום עבור השירותים שהחברה מעניקה לך. אתה רשאי לשנות את פרטי אמצעי התשלום המשמש לתשלום באמצעות פנייה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות. עליך לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטי אמצעי התשלום שמסרת לחברה, ובמקרה הצורך לספק אמצעי תשלום חלופי. אם לא תעשה כן, תהיה החברה רשאית להפסיק את השירותים הניתנים לך עד להסדרת אמצעי התשלום ולפעול בכל אמצעי העומד לרשותה לגביית החוב.

8.8. החברה רשאית בכל עת לעדכן את המחירון, ובכלל זה את גובה התעריפים ומבנה התעריפים (לרבות גביית תשלום עבור שירות שניתן בעבר ללא תשלום, שינוי בסיס החיוב עבור שירותים מסוימים ושינוי התקופה אשר בגינה נגבה החיוב). החברה תודיע על כל שינוי במחיר של שירות קבוע הנצרך על ידי המנוי על בסיס חודשי בדואר אלקטרוני, או בדרך אחרת, לרבות במסרון, לפי שיקול דעתה של החברה, לפחות 15 ימים לפני כניסתו לתוקף של שינוי כאמור. "שינוי" לעניין סעיף זה – למעט שינוי הנובע משינוי בשיעור המע"מ.

8.9. במקרה שבו לא תשלם תשלום כלשהו במועדו, אותו תשלום ישא: ריבית פיגורים בשיעור הקבוע בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, על התקופה שבין מועד התשלום המקורי לבין מועד התשלום בפועל; הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, מן המדד שפורסם לפני מועד התשלום המקורי ועד למדד האחרון שפורסם לפני מועד התשלום בפועל; ועמלות בגין החזר חיובי כרטיסי אשראי בהן חויבה החברה על ידי תאגיד בנקאי או מנפיק כרטיס חיוב, כתוצאה מאי התשלום במועד. במקרה של איחור בן 14 ימים ומעלה ממועד התשלום המקורי, תחויב בהוצאות גבייה, בין אם הליכי הגבייה בוצעו על ידי החברה ובין אם בוצעו על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים בשיעור של 10% מגובה החוב (או שיעור אחר שיהיה נקוב במחירון במועד הגבייה).

8.10. החברה רשאית לגבות ממך את התשלומים באמצעות אחר, וכן רשאית להסב חוב שלך לצד שלישי. צד שלישי שהוסב אליו חוב כאמור יהיה רשאי לנקוט את אמצעי הגביה המותרים לפי הסכם זה לשם גביית החוב.

8.11. החברה רשאית לדרוש פיקדון או ערובה לשם הבטחת התשלומים על ידך. אם יידרשו פיקדון או ערובה כאמור, תהיה החברה רשאית להשהות או להגביל את השימוש באפליקציה עד שתעמיד את הפיקדון או הערובה הדרושים.

8.12. במסגרת הליכי הגביה יתווספו לחיובים כל ההוצאות הסבירות שינקטו לצורך גביית החוב, לרבות הכנת ומשלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין ושכר טרחת עורך הדין. כמו כן, תחויב בהוצאות שבהן תישא החברה במסגרת פעולות אכיפת תשלום, טיפול משפטי או הליך משפטי.

8.13. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לגבות, בנוסף לסכומים המפורטים לעיל, הוצאות או שכר טרחה שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.

8.14. בכפוף להוראות הדין, כל הטבה או זיכוי מהחברה שתהיה זכאי להם מותנים בפירעון בפועל של התשלומים שעליך לשלם לחברה. בכל מקרה, סכום של הטבה, או זיכוי חודשיים לא יעלו על סכום החיוב החודשי בגין השירותים שהוזמנו על ידך.

8.15. כל התשלומים המפורטים במחירון כוללים מע"מ כשיעורו מעת לעת. במקרה של שינוי בשיעור המע"מ, הסכום ששולם על ידך עד למועד השינוי, יעודכן בהתאם לשינוי החל בשיעור המע"מ כאמור.

9. פרסום

9.1. החברה רשאית להציג במסגרת האפליקציה פרסומות, מודעות ומידע מסחרי ואחר של החברה עצמה או של צדדים שלישיים ("פרסום"), לרבות פרסום מותאם אישית, בכל אופן שהוא, לרבות בטקסט, בתמונה ובקול, לפני שידור התוכן, במהלכו ולאחר שידורו.

9.2. פרסום של צדדים שלישיים אינו מהווה המלצה או עידוד מטעם החברה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים במסגרתו.

9.3. האחריות לפרסום של צדדים שלישיים, לרבות לתוכנו, לפרטי המידע הנכלל בו, לאמיתותו ולזכויות למוצג בו היא על הצד השלישי בלבד והחברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.

10. שימוש במידע ומדיניות פרטיות
החברה או מי מטעמה רשאים לאסוף, להחזיק ולעבד את סוגי המידע הבאים:

10.1. מידע הנמסר על ידי המנוי - לצורך ההצטרפות וכן במסגרת פניות שונות לחברה או במהלך שימוש באפליקציה ובשירותים הכלולים בה, עליך למסור מידע אישי אודותיך. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע זה, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מסירת מידע שגוי או אי מסירת מלוא המידע הנדרש, עלולות למנוע ממך את ההצטרפות או את השימוש באפליקציה (כולה או חלק מהשירותים הכלולים בה), לפגוע באיכות השירות הניתן לך או לפגוע ביכולת החברה ליצור איתך קשר במקרה הצורך.

10.2. מידע הנאסף על ידי החברה – במהלך השימוש באפליקציה והשירותים הכלולים במינוי נצבר בחברה מידע אודות שימושי המנוי בשירותים אלה, כגון מידע אודות נתוני צפייה (לרבות סוגי התכנים, דפוסי הצפייה, משכם והיקפם), הפעולות השונות שמבצע המנוי במסגרת השירותים, המכשירים שבהם עושה המנוי שימוש לרבות כתובת האינטרנט (IP) שממנה פועל המנוי ומיקומם הגיאוגרפי, מערכת ההפעלה או הדפדפן שבהם עושה המנוי שימוש, חיפושים, שמירת תכנים, רכישת תכנים וכיו"ב. החברה אוספת גם מידע שנמסר לה מצדדים שלישיים כדין, בהם גורמים מורשים כגון חברות שירות נתוני אשראי ומאגרי מידע חוקיים.

10.3. אם תמסור לחברה או תגרום לכך שיהיה בידי החברה מידע אישי של צד שלישי לרבות צד שלישי שהינו מי מבני ביתך ("מנוי משנה") (בין באופן יזום ובין באמצעות מתן הרשאה לצד שלישי לעשות שימוש באפליקציה), אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת של הצד השלישי למסירת המידע. ההתייחסות למידע של הצד השלישי בהסכם זה תהיה כאל מידע שלך, ובכל מקרה האחריות כלפי אותו צד שלישי תהיה שלך. ייתכן כי לצדדים שלישיים המשתמשים במינוי תהיה גישה למידע אודות משתמשים אחרים במינוי (למשל, היסטוריית הצפייה אשר כוללת מידע הנוגע לכלל המשתמשים במינוי והמלצות צפייה המבוססות על תכנים בהם צפו כלל המשתמשים במינוי), ולמנוי ולצדדים השלישיים לא יהיו כל טענות בקשר לכך כלפי החברה.

10.4. המידע שיימסר על ידי המנוי והמידע שייאסף אודותיו על ידי החברה (יחד –""המידע אודות המנוי") יישמר ויטופל על ידי החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות שמירתו במאגר מידע רשום. המידע ישמר בשרתי החברה או בשרתים של צדדים שלישיים, בארץ או בחו"ל.

10.5. שימושים במידע - החברה רשאית להשתמש במידע אודות המנוי לצורך: (1) מתן שירותי האפליקציה ותפעולם, ובכלל זה גביית כספים מהמנוי, עריכת ומשלוח חשבונות ויצירת קשר עם המנוי מכל סיבה שהיא; (2) למטרות מחקר, בקרה וניתוח, שיפור מתן השירות ולמטרות סטטיסטיות שונות; (3) הצגת המלצות והצעות צפייה מותאמות אישית; (4) משלוח דברי פרסומת (לרבות הצעת שירותים או מוצרים מטעם החברה או במשותף עם צדדים שלישיים, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר (SMS או MMS) או מערכת חיוג אוטומטי וזאת ביחס למסרים פרסומיים (לרבות של צדדים שלישיים) מסוג דומה לסוגי המוצרים והשירותים של החברה ובכפוף להסכמתו המפורשת של המנוי גם למסרים פרסומיים שאינם מסוג דומה; (5) ביצוע פעולות שיווק ושירות שונות, בין היתר באמצעות דיוור ישיר; (6) משלוח הודעות שירותיות למנוי הנחוצות לצורך מתן השירות לרבות הודעות חוב; (7) קביעת זכאותו של מנוי להטבות שונות אותן תהיה החברה רשאית להציע מעת לעת; (8) אכיפת זכויות החברה על פי הסכם זה;

מנוי אשר אינו מעוניין לקבל דברי פרסומת באמצעות איזה מהאמצעים המפורטים לעיל או אינו מעוניין כי המידע אודותיו ישמש למטרות דיוור ישיר, רשאי לפנות לחברה בכל עת ולהודיע על סירובו כאמור או לעדכן את העדפותיו באמצעות אתר האינטרנט

10.6. החברה רשאית להעביר את המידע אודות המנוי לצדדים שלישיים בארץ או בחו"ל, גם ללא הסכמת המנוי, במקרים הבאים: (1) לצורך ציות לדרישת רשות מוסמכת על פי הוראות הדין וכן לצורך הגנה בפני דרישה, טענה או תביעה של רשות מוסמכת; (2) לצורך הגנה על זכויות החברה בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים; (3) לצורך ביצוע הוראות הסכם זה ואכיפתו; (4) במקרה שבו תעביר או תמחה החברה את פעילותה או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, או תתמזג עם גוף אחר; (5) לצורך העברת המידע לגופים קשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע בהתאם להוראות הסכם זה; (6) לצדדים שלישיים המעניקים לחברה שירותים לביצוע שימושים במידע שאותם מותר לחברה עצמה לבצע, כגון עיבוד מידע, פעולות שיווק ושירות לקוחות; (7) לצדדים שלישיים המספקים למנוי שירות לפי בקשתו; (8) כשהמידע המועבר הוא מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי שאין בו כדי לזהות באופן אישי את המנוי.

10.7. המנוי רשאי לסרב למסירת המידע או לאיסוף המידע על ידי החברה או לאילו מהשימושים במידע המפורטים לעיל, אך במקרה כזה החברה תהיה רשאית שלא לאפשר לו את המשך השימוש באפליקציה. אם מנוי שכבר הצטרף לשירות יחליט לחזור בו מהסכמתו כאמור או מחלק ממנה, החברה תהיה רשאית לראות בכך בקשה לניתוק משירותי האפליקציה.

11. זכויות קניין רוחני והגבלות על השימוש באפליקציה

11.1. האפליקציה והתכנים הכלולים בה מוגנים, בין היתר, על ידי דיני קניין רוחני וזכויות יוצרים. זכויות החברה או צדדים שלישיים בתכנים הכלולים בה שמורות ונותרות בידי החברה או הצדדים השלישיים, ולמנוי ניתנת אך ורק זכות מוגבלת להשתמש באפליקציה בהתאם לתנאי הסכם זה, הניתנת לביטול בכל עת.

11.2. יתכן כי בשל מגבלות של זכויות יוצרים יקבעו מעת לעת תקופות החשכה (Blackout periods) בחלק מהערוצים או התכנים, ובשל כך אלו לא יהיו זמינים לצפייה או שמירה במהלך תקופות ההחשכה. יתכן כי בשל מגבלות של זכויות יוצרים תמחק החברה תכנים שנשמרו על ידך לצורך צפייה נדחית. האמור בסעיף זה לא יקים לך עילת פיצוי או זכות להפחתת התשלומים המשולמים על ידך לחברה.

11.3. הסכם זה אינו מעניק לך זכות לעשות שימוש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי או סימן שירות של החברה או של צד שלישי כלשהו.

11.4. צד שלישי יוכל לאכוף את זכויותיו כלפיך במישרין, והחברה לא תהיה אחראית בגין הפרות בקשר לתכני צד שלישי, בין אם על פי חקיקה מקומית או זרה, אמנות בינלאומיות, תקנות, חוזים, כללים, הסכמי מנוי וכיו"ב.

11.5. האפליקציה מיועדת לשימוש פרטי-אישי בלבד על ידיך. אינך רשאי לעשות באפליקציה או בתכנים הכלולים בה כל שימוש אחר, לרבות שימוש מסחרי או עסקי, או ביצוע פומבי או שידור פומבי או השמעה או הקרנה פומבית. חל איסור להעתיק או להקליט את התכנים הכלולים באפליקציה (למעט באמצעות שירותי שמירת התכנים הניתנים במסגרת השירות) לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, לפרסמם, להעניק רישיונות עבורם, ליצור עבודות נגזרות מתוכם, או להעבירם הלאה, או להשתמש בהם בכל דרך אחרת למעט שימוש פרטי-אישי ללא הסדרת רישיון בגין זכויות יוצרים ומבצעים עם בעלי הזכויות.

12. הגבלת אחריות

12.1. השירותים הכלולים במינוי, האפליקציה, או שירותי התמיכה הטכנית ושירות הלקוחות וכל שירות אחר המפורט בהסכם זה ( "השירותים") מסופקים למנוי כמות שהם ("as is").

12.2. החברה (בסעיף ‎12 זה - לרבות נושאי המשרה בה, הדירקטורים, העובדים, השלוחים, הספקים שלה, או מי מטעמה) אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין הדיוק, התוכן, השלמות, המהימנות, רמת השירות וטיב השירות, התפעוליות (operability) האיכות או הזמינות של השירותים, או כל תוכן לרבות של צד שלישי כלשהו הניתן לצפייה באמצעות השירותים, והיא אינה נושאת בכל אחריות או חיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי הפרת זכויות. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי שעות השידור של התכנים בערוצים השונים אינן בשליטת החברה, והן עשויות להשתנות מעת לעת.

12.3. החברה אינה אחראית לכל פגיעה ברוחב הפס, למיצוי קיבולת של חבילת גלישה שרכשת מספק אינטרנט, לעלויות השימוש באינטרנט, או להשפעה של השימוש בשירותים על שימושים נוספים שלך באינטרנט או להשפעת השימושים הנוספים כאמור על השירותים, לרבות תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירות.

12.4. קבלת השירותים ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן המכשירים שבהם אתה עושה שימוש. לפיכך, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא תהיה רשאי להעלות כלפי החברה כל טענה או דרישה בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירות, ככל שהם נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל באינטרנט או בתשתית או רשת אחרת או במכשירים.

12.5. החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש בשמירת התכנים, לזמינותם של התכנים השמורים או למחיקתם, במלואם או בחלקם, מכל סיבה שהיא, ולא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו בשל שיבוש או אי זמינותם של התכנים כאמור.

12.6. ייתכן כי בחלק מהמכשירים תאפשר האפליקציה גישה לערוצים ושירותים אשר מקורם באפליקציות אחרות ולא באפליקציית yes ( "ערוצים ושירותים חיצוניים"). הערוצים והשירותים החיצוניים אינם חלק משירותי החברה, והחברה אינה אחראית להם, לרבות לתכנים המופיעים בהם, לדיוקם, זמינותם, התאמתם, ואיכות השידור בהם.

12.7. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להגרם ככל שאתה או מי ממשתמשי המשנה תבצעו רכישות או פעולות באמצעות חשבונות של צדדים שלישיים כאמור בסעיף ‎2.14.5 לעיל.

12.8. ייתכן כי בעת התקנה או עדכון של תוכנות או אפליקציות הדרושות לצורך שימוש בשירותים שונים המותקנים על גבי המכשירים, יתבצעו שינויים אוטומטיים בהגדרות המכשירים, וכן יותקנו רכיבי תוכנה במכשירים. החברה לא תישא באחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא בשל שינוי הגדרות או התקנת רכיבי תוכנה כאמור, לרבות נזק, תקלה, הפרעה, בעיה, האטה, פגיעה בתכנים אחרים שעל המכשירים וכל השפעה אחרת כגון אלו, אשר נגרמו לקראת, במהלך או לאחר התקנת או עדכון התוכנות או האפליקציות על ידך.

12.9. החברה אינה נושאת בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, כלפיך או מי מטעמך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שנגרם: (1) עקב פעולה שהחברה רשאית לעשות על פי הדין, על פי ההסכם או על פי הוראה מפורשת של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת; (2) עקב אי הספקת השירותים, הגבלתם, הפסקתם, השהייתם או אי יכולת שימוש בהם, הנובעים מפעולה מכוונת של החברה אשר דרושה לשם הפעלת השירותים, אספקתם או תחזוקתם, או לשם הפעלת אמצעים למניעת הונאה; (3) עקב טעות או שיבוש או איחור באספקת השירותים או בשל כך שאינם מתאימים לך; (4) עקב תקלה בתשתיות או בציוד אשר מסופקים לך על ידי גורמים אחרים, או עקב תקלה בציוד השייך לך, או עקב תקלה שמקורה בוירוסים או תוכנות זדוניות שחדרו למערכות החברה; (5) עקב נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בציוד שלא סופק לך על ידי החברה, ו/או בעקבות פעולה בניגוד להוראות ההפעלה והבטיחות שסיפקה לך החברה בקשר עם ציוד שסופק לך על ידה, (6) עקב גישה ללא הרשאה או שימוש בלתי מורשה אחר בשירותים ולכל הנובע מכך, למעט במקרים שבהם גישה או שימוש כאמור התבצעו כתוצאה מפעולה מכוונת של החברה או רשלנות חמורה של החברה; (7) כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת החברה, כגון כח עליון, מלחמה, אש, פעולות איבה, חבלה, השבתה, שביתה, הגבלות או הפסקות של השירות עקב תקנות או צווים ממשלתיים, חוקים, הנחיות של גורמים מוסמכים וכיו"ב, וזאת בתנאי שהמקרים האמורים אינם בשליטת החברה ועל אף מאמצים סבירים אין באפשרות החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

12.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית, חוזית או אחרת לכל נזק עקיף, תוצאתי או מסתבר, לרבות פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות, אובדן מידע וכיו"ב, שיגרם לך בקשר לאספקת השירותים, הגבלתם, ביטולם או הפסקתם מכל סיבה שהיא.

12.11. אחריותה הכוללת של החברה בקשר לשירותים, ותרופתך הבלעדית במקרה שהחברה תימצא אחראית למרות הגבלות האחריות לעיל, תהיה רק בגין נזק ישיר שיגרם בשל הגבלת השירותים או הפסקתם, או בגין נזק הנובע מפעולה מכוונת של החברה, ותוגבל בכל מקרה לסכום ששילמת בפועל עבור השימוש באפליקציה במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד קרות האירוע שגרם לנזק.

12.12. עליך לשפות את החברה ולהגן עליה מפני כל דרישה או תביעה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש שתעשה או מי מטעמך בשירותים בניגוד להוראות הסכם זה או לכל הוראה אחרת בקשר לשירותים, לרבות במקרה של הפרת זכויות קנין רוחני.

12.13. האמור בסעיף זה בא להוסיף ואינו גורע מכל חסינות, הגבלה או פטור מאחריות המוענקים לחברה או אשר יוענקו לה בעתיד על פי הוראות הדין.

13. שונות

13.1. לא תהיה רשאי להמחות את זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה לכל צד ג'. החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או חלקן, על פי הסכם זה לכל צד ג', לרבות במקרה של מיזוג.

13.2. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באפליקציה הוא בתי המשפט המוסמכים בישראל.

13.3. כל מידע או הודעה בקשר לאפליקציה (ובכלל אלה החשבון החודשי בכפוף להסכמתך המפורשת) יישלחו אליך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שמסרת בעת ההתקשרות עם החברה בלבד.

13.4. הסכם זה נעשה בכפוף להוראות כל דין, וכל הוראה בהסכם זה הסותרת את הוראות החוק תראה כאילו תוקנה כפי הנדרש על מנת להתאימה להוראות החוק כפי שיפורשו מעת לעת על ידי בתי המשפט.

13.5. במקרה שיתברר כי אחד החלקים של הסכם זה הוא בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה ימחק או ישתנה ושאר החלקים של ההסכם יוותרו בתוקפם.

13.6. החברה רשאית לפעול לצורך מילוי התחייבויותיה מכוח הסכם זה בעצמה, באמצעות קבלני משנה או באמצעות אחר מטעמה.

13.7. הוראות הסעיפים הבאים הן תנאי מהותי בהסכם והפרתן היא הפרה יסודית של ההסכם: ‎3, ‎5, ‎6, ‎8, ‎,9 ‎11.5. מבלי לגרוע מהאמור, כל הפרה אחרת של ההסכם על ידי המנוי, אשר לא תוקנה בתוך 7 ימים מהיום בו נשלחה למנוי הודעה על כך, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

הסכם התקשרות +yes